Informatie vanuit Gemeente Deurne


Informatie vanuit de Gemeente Deurne betreffende actualisatie beleidskader tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten

Wat is een tijdelijke arbeidsmigrant?
Het nieuwe beleid gaat over de huisvesting van arbeidsmigranten die tijdelijk in Nederland zijn en dan weer teruggaan naar hun thuisland. De grens van tijdelijk verblijven stelt Deurne op een aaneengesloten periode van maximaal 1 jaar. Blijft een arbeidsmigrant hier langer, dus zonder in dat jaar voor een langere periode terug naar zijn thuisland te gaan, dan vinden we dat hij hier woont en op zoek moet naar een eigen woning.

De huisvestingsmogelijkheden
Met het nieuwe beleid biedt de gemeente ruimere mogelijkheden om arbeidsmigranten te kunnen huisvesten. In elke woning wordt het mogelijk gemaakt om maximaal 4 arbeidsmigranten te huisvesten. Zodra de gemeente hiervoor de huidige bestemmingsplannen heeft aangepast is, hier geen vergunning of iets anders van de gemeente voor nodig. De gemeente zal hierin dan geen rol meer spelen.

Daarnaast wordt voorzien in huisvestingsvormen waarvoor wel altijd een vergunning nodig is. Dit betreft de volgende opties:
• Kamerverhuur in een bestaande woning van 5 tot maximaal 10 personen
• In grootschalige complexen, zowel bestaand als nieuw (nieuwbouw is niet toegestaan op een bedrijventerrein of in het buitengebied)
• Op een agrarisch bedrijf
• In vrijkomende agrarische of niet-agrarische bebouwing

Uitgangspunt bij deze vormen van huisvesting is dat het pas wordt toegestaan als het past in de omgeving, er prettig gewoond en geleefd kan worden, er goede parkeermogelijkheden zijn en de locatie goed bereikbaar is. Het maximum aantal bij grootschalige complexen, op een agrarisch bedrijf of in vrijkomende bebouwing is niet vastgelegd. Dit wordt nu bepaald aan de hand van de woonvorm, locatie en de omgeving. Wel geldt dat maximaal 10% van het totale aantal inwoners in de gemeente Deurne arbeidsmigrant mag zijn. Dit zijn 3.237 arbeidsmigranten.

Communicatie vooraf
Bij alle huisvestingsvormen waarvoor een vergunning nodig is, is het van belang dat eerst met de omgeving gesproken wordt. Degene die de huisvesting wil realiseren is hiervoor verantwoordelijk. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet inzichtelijk worden gemaakt hoe het draagvlak is. De gemeente zal dit onderdeel meenemen en afwegen bij de beoordeling van de vergunningaanvraag.

Beheer
Ook het beheer maakt een belangrijk onderdeel uit bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Bij de vergunningaanvraag dient een beheerplan overlegd te worden. In dit beheerplan wordt de wijze van het beheer omschreven en de gemeente zal de uitvoering hiervan ook toetsen. Bij de huisvesting van 10 personen of meer dient in ieder geval sprake te zijn van 24-uurs beheer. Dit betekent dat er altijd iemand bereikbaar moet zijn voor klachten en dergelijke.

Goede huisvesting
Gemeente Deurne vindt goede huisvesting van arbeidsmigranten belangrijk. Locaties moeten voldoen aan de landelijk geaccepteerde SNF-norm (Stichting Normering Flexwonen). Deze normering bevat regels om ervoor te zorgen dat de huisvesting goed geregeld is, bijvoorbeeld regels over privacy en voorzieningen, beschikbaar oppervlak per persoon.

Spreiding bij grootschalige huisvesting
Als een agrarisch bedrijf arbeidsmigranten nodig heeft mag hij deze op zijn eigen bedrijf huisvesten. In daltijden mag hij tevens arbeidsmigranten huisvesten die elders werken.
Bij andere locaties, niet de reguliere woning of kamerverhuur, mag tot 100 personen binnen een straal van 250 meter niet nog een locatie gevestigd zijn. Voor een locatie met 100 personen of meer is deze afstand 500 meter. De gemeente wil er hiermee voor zorgen dat deze grotere huisvestingslocaties goed verdeeld worden over de gemeente en voorkomen dat er in een klein gebied veel arbeidsmigranten gehuisvest worden.

Experimenteerruimte
Volgens de nieuwe regels is er ruimte voor drie experimenten. Het gaat om innovatieve huisvesting aan de rand van een kern, op of aan de rand van een bedrijventerrein of op een bestaand recreatieterrein. De gemeenteraad bepaalt of deze experimenteerruimte wordt geboden.

 

(Informatie zoals verkregen vanuit gemeente Deurne d.d. 16-07-2019)

 

Bijlage 3 Vergelijking Tussen Beleidskader 2015 En Beleidsnotitie 2019